м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Е-СИСТЕМИ", в особі директора Нєка Вікторії Олександрівни, який діє на підставі Статуту, надалі - Виконавець, з однієї сторони, пропонує будь-якому суб'єктові підприємницької діяльності або фізичній особі, надалі - Замовник, з іншої сторони, (надалі Сторони) укласти цей Договір про надання останньому Послуг замовлення та бронювання місць на автобусному транспорті і залізничному транспорті України надалі - Послуги).

Оферта є публічною і згідно ст.ст. 633, 641 ЦК України її умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття її умов (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 ЦК України) вважається прийняттям даної Оферти (надалі Договір) Замовником і Виконавцем, а Договір автоматично вважається укладеним.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Терміни, які використовуються в тексті цього Договору, мають наступне значення: 

Договір публічної оферти (Оферта) – договір, публічно укладений між Виконавцем та Замовником про умови надання останньому Послуг замовлення та бронювання місць на автобусному транспорті і залізничному транспорті України;

Бронювання - це попереднє замовлення місць;

Замовник - будь-яка дієздатна фізична особа, що досягла 18 років, юридична особа, фізична особа – підприємець яка на підставі укладеного із Виконавцем Договору публічної оферти отримує Послуги замовлення та здійснює за них Платежі;

- Електронний проїзний (перевізний) документ (Посадочний документ) – електронний документ, сформований за допомогою програмного забезпечення, який є договором на перевезення пасажира (багажу).

Інтернет – замовлення (Замовлення) – замовлення (бронювання) через мережу Інтернет та інші канали місць у пасажирських поїздах та автобусах з наданням Замовнику підтвердження факту Інтернет - замовлення, а саме:

- унікального номера Інтернет - замовлення, на підставі якого в Залізничній/автобусній квитковій касі Клієнт здійснює викуп замовлених (заброньованих) місць або отримує роздруковані Проїзні документи,

- посадочного документа (для електронних Проїзних документів) з унікальним номером Інтернет - замовлення, на підставі якого Замовник здійснює посадку на поїзди/автобуси, в яких передбачено можливість проїзду за електронним Проїзним документом;

Комісія Виконавця – додатковий збір, який сплачується Замовником на користь Виконавця згідно з Договором публічної оферти за використання Системи Виконавця для здійснення Інтернет- замовлення. 

Перевізники - Державна адміністрація залізничного транспорту України (ДАЗТ) "Укрзалізниця", її територіальні підприємства – залізниці та уповноважені нею постачальники послуг, а також Автомобільні підприємства, що мають ліцензію на право здійснювати пасажирські перевезення. 

Послуги замовлення - надання Виконавцем Замовнику можливості отримувати Довідкову інформацію та здійснювати Інтернет-замовлення.

- Проїзний (перевізний) документ – документ установленої Перевізником форми, надрукований касою Перевізника, що посвідчує право Пасажира на отримання послуг Перевізника.

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Виконавець за допомогою Агентської автоматизованої системи самообслуговування „e-Bilet” (надалі ААСС „e-Bilet”) надає можливість замовлення та оплати:

- бронювання місць (з наступним викупом проїзних документів у квитковій касі);

- проїзних (перевізних) документів (з наступним друком та отриманням проїзних (перевізних) документів у квитковій касі);

- електронних проїзних (перевізних) документів (з наданням посадочних документів)

у відповідності до „Правил користування Агентською автоматизованою системою самообслуговування „e-Bilet” та Договору.

1.2. Цей Договір вважається укладеним після підтвердження Замовником згоди з його умовами на сайті www.e-bilet.ua: 

Вибір опції "Згоден" в діалоговому вікні Системи, що пропонує приєднатися (погодитися) до умов цього Договору. 

Повне проходження процедури реєстрації та авторизації відповідно до цього Договору та інструкцій Системи. 

1.3 Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього в результаті укладання цього Договору. 

1.4 Замовником вважається особа, що погодилася з умовами цього Договору, замовила та сплатила вартість Замовлення.

Зобов’язання Виконавця за цим Договором вважаються виконаними в повному обсязі з моменту надання Замовнику засобами ААСС „e-Bilet”:

- унікального номера Інтернет-замовлення у вигляді, що дозволяє скопіювати (переписати) цей номер або роздрукувати його в складі бланка Інтернет-замовлення;

 або 

- посадочного документа у вигляді, що дозволяє його роздрукувати (при замовленні електронних проїзних (перевізних) документів).

2 ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1 Замовник сплачує Вартість Послуг замовлення шляхом 100% попередньої оплати через мережу Інтернет за допомогою банківських платіжних карток.

2.2 Фактом оплати Замовника є зарахування відповідних коштів на рахунок Перевізника.

2.3 Повернення грошових коштів за невикористане/частково невикористане Замовлення, оформлене за допомогою ААСС „e-Bilet” на сайті www.e-bilet.ua та сплачене картками Visa або MasterCard, здійснюється шляхом перерахування коштів на картку, за допомогою якої було сплачено зазначене Замовлення, після отримання їх від Перевізника, в касі якого було здійснене повернення документів та з урахуванням п.п. 7.2, 7.3 цього Договору. 

2.4 Повернення коштів за невикористане/частково невикористане Замовлення, оформлене за допомогою ААСС „e-Bilet” та сплачене засобами, іншими, ніж ті, що зазначені в п.2.3, здійснюється готівкою в залізничній/автобусній квитковій касі.

2.5 Вартість бронювання одного місця складає 29,00 грн. з ПДВ.

2.6 Вартість Послуг замовлення може бути змінена Виконавцем. На оплачений період зміна цін не поширюється.

2.7. Вартість Послуги замовлення складається з вартості проїзного (перевізного) документа/Посадочного документа встановленої у відповідності до чинного законодавства та/або правил та тарифів Перевізника, комісій та зборів Перевізника та Збору за обробку платежу (комісії) Виконавця та включає податки. Вартість Послуги замовлення вказується на сайті Виконавця при здійсненні Інтернет-замовлення.

3 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Виконавець зобов’язується: 

- надавати Замовнику Послугу замовлення за допомогою ААСС „e-Bilet”;

- надавати консультації з користування ААСС „e-Bilet”;

- зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при реєстрації, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

- здійснювати інформаційно-технічну та консультаційну підтримку Замовника протягом дії оплаченого періоду даного Договору шляхом листування по електронній пошті.

3.2. Виконавець має право: 

- призупиняти надання доступу до ААСС „e-Bilet” у зв’язку з проведенням необхідних робіт. 

3.3. Замовник зобов’язується:

- дотримуватися умов цього Договору; 

- вказувати при реєстрації достовірні особисті дані; 

- при оформленні Інтернет-замовлення зазначати прізвище та ім’я пасажира, що буде здійснювати проїзд; 

- оплатити Виконавцю Вартість Послуг замовлення зазначену на сайті Виконавця.

3.4. Замовник має право:

- вимагати від Виконавця виконання умов цього Договору.

4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1 Якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до ААСС „e-Bilet”, знаходиться поза межами відповідальності сторін даного Договору. 

Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником унікального номера Інтернет-замовлення або посадочного документа через проблеми з каналами зв’язку, електронною поштою, поштовим сервером Замовника, тощо.

4.2 В разі неотримання Замовником з будь-яких причин бланка замовлення або посадочного документа жодним із способів, наведених в п.7.4, Замовник повинен відправити повідомлення на електронну адресу служби підтримки ААСС «e-Bilet». 

4.3 Замовник несе відповідальність за збереження конфіденційності власного пароля. Всі дії з використанням електронної пошти та пароля Замовника вважаються такими, що здійснені Замовником особисто.

4.4 Замовник несе відповідальність за достовірність даних, вказаних ним при реєстрації та збереження їх конфіденційності. Всі спірні питання, що пов’язані з виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами з використанням особистих даних Замовника, що були вказані ним при реєстрації. 

4.5 Замовник несе відповідальність:

4.5.1 при бронюванні місць (з наступним викупом проїзних документів у квитковій касі) − за збереження конфіденційності номера Інтернет-замовлення та своєчасний викуп у квитковій касі проїзних документів; 

4.5.2 при замовленні та оплаті проїзних (перевізних) документів (з наступним друком та отриманням документів у квитковій касі) − за збереження конфіденційності номера Інтернет-замовлення та своєчасне отримання проїзних (перевізних) документів у квитковій касі; 

4.5.3 при замовленні та оплаті електронних проїзних (перевізних) документів (з наданням посадочних документів) − за збереження конфіденційності номера посадочного документа та наслідки несанкціонованого копіювання посадочного документа третіми особами;

4.5.4 у всіх випадках - за збереження номера замовлення (документу), отриманого безпосередньо після оплати.

4.6. Замовник несе відповідальність за правильність зазначення прізвища та імені пасажира, що вказуються ним при здійсненні замовлення.

4.7. Виконавець не несе відповідальності, в тому числі й фінансової:

- за які б то не було помилки або інші неточності, які стосуються Послуг замовлення, доступних на Сайті (включаючи, ціни, схеми місць, фотографії, перелік, опис Послуг, розклад руху тощо), оскільки більша частина даної інформації надається відповідними Перевізниками;

- у разі затримок, відмін, зміни маршруту, форс-мажорних обставин або інших причин, які знаходяться поза нашим прямим регулюванням;

- за недоставляння системами зв'язку та несвоєчасне прочитання (не прочитання) Замовником, а також за своєчасну перевірку Замовником своєї електронної адреси зазначеного при реєстрації або журналу Замовлень, де може знаходиться інформація, що стосується створених на Сайті Замовлень;

- у разі недбалого ставлення Замовника до безпеки і захисту його персональних даних. Якщо треті особи отримали несанкціонований доступ до облікового запису, персональним і іншими даними Замовника, що завдало йому збитків;

- перед Замовником у разі повної або часткової непрацездатності сайту і його компонентів протягом якого-небудь часу, а також за відсутності можливості доступу Замовника до сайту або понесення їм будь-яких непрямих або прямих витрат у зв'язку з даними обставинами;

- за справжність та/або відсутність у Замовника/Пасажира всіх необхідних документів для здійснення проїзду, в тому числі, але не обмежуючись наявністю віз;

- за неявку або запізнення Замовника/Пасажира до місця відправлення поїзда/автобуса;

- за негативні наслідки і збитки, що виникли в результаті подій і обставин, що знаходяться поза сферою його компетенції, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб під час здійснення проїзду Замовником/Пасажиром;

- за дії Перевізників (зміна, скасування, перенесення, затримка відправлення поїздів, автобусів, зміна вартості квитків, вилучення тарифу з продажу, ануляція неоплачених або оплачених бронювань), за збереження, втрату або пошкодження багажу, вантажу, цінностей і документів Пасажирів протягом усього строку їх поїздки;

- за незнання або недотримання Замовником/Пасажиром правил і умов проїзду встановлені Перевізниками або чинним законодавством України/іноземних держав.

5 ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1 Договір набирає чинності з моменту його акцепту - згідно п.1.4 цього Договору й діє протягом терміну дії замовлення:

- при бронюванні місць (з наступним викупом проїзних документів у квитковій касі) – до строку, вказаного на бланку замовлення;

- при замовленні та оплаті проїзних (перевізних) документів (з наступним друком та отриманням проїзних (перевізних) документів у квитковій касі) – до терміну прибуття поїзда/автобуса на станцію призначення;

- при замовленні та оплаті електронних проїзних (перевізних) документів (з наданням посадочних документів) – до терміну прибуття поїзда/автобуса на станцію призначення.

5.2 Початок надання послуг - момент оплати Замовлення. Закінчення надання послуг - момент закінчення терміну дії замовлення:

- при бронюванні місць (з наступним викупом проїзних документів у квитковій касі) – до строку, вказаного на бланку замовлення ;

- при замовленні та оплаті проїзних (перевізних) документів (з наступним друком та отриманням проїзних (перевізних) документів у квитковій касі) – до терміну прибуття поїзда/автобуса на станцію призначення;

- при замовленні та оплаті електронних проїзних (перевізних) документів (з наданням посадочних документів) – до терміну прибуття поїзда/автобуса на станцію призначення.

6 ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

6.1 Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв’язку з його виконанням Замовник та Виконавець вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим. 

6.2 Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової заяви, що передана засобами поштового зв’язку. 

6.3 У випадку, якщо Замовник та Виконавець не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.

7 ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ

7.1 Для поїздки за проїзним (перевізним) документом/посадочним документом, при посадці пасажир зобов’язаний пред’явити проїзний (перевізний) документ/посадочний документ та посвідчення особи. 

Пасажири, у яких прізвище, ім’я та по-батькові, що зазначені в проїзному (перевізному) документі/посадочному документі не відповідають тим, що зазначені у посвідченні особи, до посадки не допускаються.

7.2 При відмові (частковій відмові) від Замовлення, повернення невикористаних проїзних (перевізних) документів/посадочних документів здійснюється за правилами встановленими Перевізниками. Сума грошових коштів, що підлягає поверненню, визначається за правилами встановленими Перевізниками та чинним законодавством.

7.3 Вартість замовлення за бронювання місць та Збір за обробку платежу (комісія)Виконавця при здійсненні Інтернет-замовлення поверненню не підлягають.

7.4 Інформація про замовлення розміщується: 

- на екрані, після оплати замовлення;

- в журналі замовлень; 

- направляється на електронну адресу вказану при реєстрації.

7.5 Бланк замовлення не дає права на посадку та проїзд в поїзді/автобусі, перевезення багажу та підлягає обов’язковому обміну на проїзний (перевізний) документ у будь-якій автоматизованій залізничній касі материкової частини України чи автобусній касі.

8 ІНШІ УМОВИ  

8.1 Право власності на кошти, що надходять від Замовника за послуги замовлення в розмірі вартості проїзного (перевізного) документа/ посадочного документа, не переходить до Виконавця, дані кошти є транзитними і належать на праві власності одержувачам коштів - постачальникам послуг з перевезення та Перевізнику. 

8.2 Замовник дає свою згоду Виконавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, електронну адресу, номер мобільного телефону та інші персональні дані) виключно з ціллю та в межах забезпечення Виконавцем виконання обов’язків покладених на нього відповідно до умов Договору. 

8.3 З усіх питань, неврегульованих в тексті цього Договору, Замовник та Виконавець керуються чинним законодавством України. 

8.4 Виконавець залишає за собою право в будь-який час вносити зміни в умови цього Договору. Якщо час набрання сили таких змін спеціально/окремо не вказаний, вони починають діяти з моменту їх оприлюднення на сайті www.e-bilet.ua.

8.5 Виконавець, є платником податку на прибуток підприємства на загальних підставах. 

8.6 Даний Договір є офіційним документом Виконавця, має юридичну силу та публікується в Інтернеті за адресою: www.e-bilet.ua.

8.7 Умови даного Договору не є вичерпними.