Train schedule Fastiv - Kozyatyn

Dear passengers
Train Information Coming Soon.
Route start End of route
Schedule Route Approx. Dep. Approx. Dep. km Time on the road
6201 daily Fastiv-1 - Kozyatyn-1 05:00 06:44 77.1 01:44
6003/6203 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 06:53 10:14 141.6 03:21
6205 on Sa, Su Fastiv-1 - Kozyatyn-1 10:20 12:06 77.1 01:46
6011/6207 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 09:18 12:40 141.6 03:22
6033/6215 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 12:17 15:05 142.9 02:48
6013/6209 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 12:29 15:46 141.6 03:17
867 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Grechany 14:41 23:14 385.0 08:33
6019/6211 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 15:35 18:58 141.6 03:23
6025/6213 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 18:48 22:02 141.6 03:14
Route start End of route
Schedule Route Approx. Dep. Approx. Dep. km Time on the road
6202/6006 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 04:08 07:36 154.7 03:28
6204/6010 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 05:20 08:45 154.6 03:25
6216/6034 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 07:11 10:19 150.9 03:08
6206/6014 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 09:03 12:50 154.6 03:47
868 daily Grechany - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 04:25 12:37 351.4 08:12
6208/6018 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 11:55 15:21 154.6 03:26
6210 on Sa, Su Kozyatyn-1 - Fastiv-1 15:07 16:51 93.3 01:44
6212/6026 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 17:40 21:41 154.6 04:01
6214 daily Kozyatyn-1 - Fastiv-1 20:46 22:30 93.3 01:44